Natuurgebied De Aschputten – Meer

Algemeen

De Aschputten
Klik op het kaartje en bekijk een overzichtskaart!

De Aschputten liggen geprangd tussen recreatiecentrum De Mosten en de rivier de Mark en is 10 ha groot. De eerste aankoop voor de Aschputten dateert van 2000. Toen werd ongeveer 2 ha aangekocht door de toenmalige Wielewaal. Het gebied bestaat uit vrij droge tot vochtige graslanden met kleine landschapselementen. Ook enkele kleinere stukken bos heeft Natuurpunt hier in eigendom.

Flora: grote pimpernel, dalkruid, pinksterbloem, egelsboterbloem, pilvaren, …

Fauna: oranjetipje en landkaartje (dagvlinders) kleine watersalamander, vinpootsalamander en Alpenwatersalamander (amfibieën), havik, kuifmees (vogels), zanddoorntje (sprinkhaan), smaragdlibel, paardenbijter, weidebeekjuffer (libellen), …

Beheer

Alle graslanden krijgen in het voorjaar (begin juni) een maaibeurt om nutriënten af te voeren en de bodem te verarmen. Alle graslanden zijn momenteel nog vrij voedselrijk en worden vaak gedomineerd door witbol. Witbol is een zeer concurrentiekrachtig gras. Om deze soort te onderdrukken dient er vrij vroeg op het jaar gemaaid te worden. Sommige graslanden krijgen hierna nog een tweede maaibeurt. Andere graslanden krijgen een maaibeurt, waarna er een begrazingsbeheer of een nabegrazing volgt.

In de bossen beperken we ons tot het verwijderen van agressieve exoten zoals Amerikaanse vogelkers en Pontische rododendron. In 2012 is er in deze bossen ook een eerste dunning gebeurd. Deze dunningen zijn nodig om het vrij monotone naaldhoutbos om te vormen naar een meer natuurlijk type bos met inheemse en streekeigen soorten zoals zomereik, ruwe berk, grove den, lijsterbes, spork, enz…

Wandelen

In de eerste helft van 2013 werd doorheen het gebied een avontuurlijk wandelpad aangelegd met een knuppelpad, een steiger en een bijhorende poel.

De parkeerplaats, waar de wandelingen starten, bevindt zich bij recreatiedomein De Mosten in Meer.

Je kan als lid van Natuurpunt hier een plannetje van de uitgestippelde wandelingen downloaden.

Nog geen lid? Meer info >>>>>>

Wil je graag een wandeling met een Natuurpuntgids reserveren?

Media

Natuurgebied Aschputten

Stierkikker

In 2011 heeft Natuurpunt een vijver van 1,5 ha aangekocht in de Aschputten.

Deze vijver was een voortplantingsplaats voor stierkikker, een invasieve exoot.
Dankzij het ‘INVEXO’ (een Europees project over de bestrijding van invasieve exoten) project heeft Natuurpunt dit perceel grondig onder handen kunnen nemen. Eerst werd al het hout (bos en houtkanten bestaande uit uitheemse soorten) gekapt waarna de vijver werd leeggepompt. Alle inheemse vissen werden weggevangen en naar de Mark gebracht. Alle stierkikkers (larven en adulten) en zonnebaarzen (een andere invasieve exoot) werden bestreden. Nadien werd de vijver gedempt met lokaal zand zodat de locatie niet meer geschikt is als voortplantingsplaats voor de stierkikker.

Er is een natte depressie ontstaan. Gedurende het voorjaar van 2013 heeft Natuurpunt een stuk herbebost (de rest van het vroegere bos mag spontaan verbossen) en houtkanten geplant. Ook werd er een stijlrand aangelegd voor solitaire bijen. De rest van het perceel zal in de toekomst beheerd worden als ruigte.

Dit project werd mogelijk gemaakt door Invexo en alle partners (bijzondere dank aan de provincie Antwerpen, het Agentschap voor Natuur en Bos en het INBO voor de steun, financieel of materieel).

Contact

Stijn Leestmans

Verantwoordelijke beheerwerkgroep, conservator natuurgebieden Natuurpunt Markvallei

0479 93 21 12